Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Ρομποτική, τους τομείς STEAM και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την διαχείριση των σύγχρονων αυτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στην εκπαιδευτική ρομποτική, τους τομείς STEAM και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα (εκπαιδευτικοί φορείς και δομές, εταιρίες παροχής υπηρεσιών στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τμήματα διοίκησης μεγάλων επιχειρήσεων κ.λ.π.) όσο και στο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.).

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ρομποτική, τους τομείς STEAM και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται της εκπαιδευτικής ρομποτικής, των STEAM και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η έδρα του ΠΜΣ «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» – «Robotics, STEAM and New Technologies in Education» βρίσκεται στο τμήμα Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του.

Η εκτίμηση είναι πως το αντικείμενο σπουδών της Ρομποτικής, των STEAM και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, είναι πολύ ελκυστικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αυτό καταδεικνύεται από την αποδοχή των φοιτητών αλλά και από την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του πρώην τμήματος μηχανικών αυτοματισμού και μηχανολόγων οχημάτων που δημιουργεί τη βάση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος.

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Ρομποτική, τους τομείς STEAM και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την διαχείριση των σύγχρονων αυτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Τσαγκάρης Απόστολος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στην εκπαιδευτική ρομποτική, τους τομείς STEAM και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών εκπαίδευσης.

elΕλληνικά