Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις ως εξής:
Α. Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 700€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης και την εγγραφή στο ΠΜΣ και όχι πέραν της 15ης Οκτωβρίου εκάστου έτους
Β. Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 700€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο και όχι πέραν της 1ης Μαρτίου εκάστου έτους.
Γ. Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 600€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας και όχι πέραν της 1ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 35, εδάφιο 2, του Ν. 4485/2017: “Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.”

Οι αιτήσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών και την καταβολή της Α’ δόσης. Οι ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες θα λάβουν, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, αναλυτικό μήνυμα από την γραμματεία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια απαλλαγής όπως αυτά περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιστρέφεται στους φοιτητές και της φοιτήτριες η δόση που έχουν καταβάλλει για την εγγραφή τους.

To ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του διέπουν τη κατάρτιση προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. είναι ο Ν. 4485/2017 καθώς και η Υ.Α. Αριθμ. 216772/Z1.

elΕλληνικά