Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Διαδικασία εισαγωγής

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το Ν. 3685, ΦΕΚ 148/16-07-08, άρθρο 4, παρ. 1 από τη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει εξειδικευμένο αλγόριθμο με τον οποίο μοριοδοτούνται τα προσόντα των υποψηφίων. Ο σχετικός αλγόριθμος καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με στόχο η επιλογή των υποψηφίων να γίνεται με εκείνες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που μεγιστοποιούν τη πιθανότητα επιτυχούς φοίτησης στο ΠΜΣ.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία ποσοτικοποιούνται μέσω μοριοδότησης:

 1. Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ (Α.Μ.:30)
 2. Γενικός βαθμός πτυχίου (1 μόριο ανά βαθμό, Α.Μ.:10)
 3. Βαθμολογία σε συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα (2 μόρια ανά μάθημα, Α.Μ.:8)
 4. Συνάφεια και Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφ’ όσον υπάρχει) (Α.Μ.: 12)
 5. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει), π.χ. ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια, σχετικές με το αντικείμενο, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ. (1 μόριο ανά δημοσίευση ή ερευνητικό έργο με Α.Μ.:10)
 6. Επαγγελματική εμπειρία (1 μόριο ανά έτος, Α.Μ.:5)
 7. Ύπαρξη άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού (Α.Μ.:5)
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (απαραίτητο προσόν). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα Αγγλικά, εφόσον δίνεται δυνατότητα διδασκαλίας στην Αγγλική. Ως ελάχιστη απαίτηση για την αποδεδειγμένη γνώση των αγγλικών θεωρείται το επίπεδο Β1. Η πιστοποίηση του επιπέδου ορίζεται από το αντίστοιχο ΦΕΚ που καθορίζει τα επίπεδα γνώσης της αγγλικής από τον ΑΣΕΠ και γίνονται δεκτοί μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ΣτΤ). Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να διενεργηθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων της Αγγλικής από το τμήμα, για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεις υποψηφίων που δεν κατέχουν επίσημο τίτλο.
 9. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών (σε περίπτωση ισοβαθμίας)
 10. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή από εργοδότη. Η μη προσκόμιση συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας (σε περίπτωση ισοβαθμίας)
 11. Συνέντευξη (Κατανόηση των απαιτήσεων του ΠΜΣ, Δυνατότητα συνεργασίας, Ικανότητα επικοινωνίας), (Α.Μ.:20).

 

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται προσωπική συνέντευξη στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, καθώς και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου.

Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων μπορεί να επικαιροποιηθεί με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση έγκρισης από την Σ.Τ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και έγκριση από την Σ.Τ. του τμήματος να επικουρούν καθηγητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) σε φροντιστηριακές ασκήσεις  και εργαστήρια καθώς και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

elΕλληνικά