Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Ειδίκευσης – ΜΔΣ «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» – «Robotics, STEAM and New Technologies in Education» εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης.

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτηση του ΜΔΣ να συνεχίσουν στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

elΕλληνικά