Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Γενικά

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ρομποτική, STEAM και Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση” (ΦΕΚ 3834/17-08-2021). Το πρόγραμµα µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και από τις διατάξεις του Ν.4610/2019.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Ειδίκευσης – ΜΔΣ «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» – «Robotics, STEAM and New Technologies in Education»

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ρομποτική, STEAM και Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

elΕλληνικά